Jujur, Jajar lan Jejer Manembah Gusti Ilahi

Duk Djaman Semono, Kandjeng Edjang Boeyoet Ing Klero nate paring wewarah,".. Djoedjoer Lahir Bathin Berboedi Bowo Leksono Adedhasar Loehoering Agomo, Djedjer Welas Asih Sasamoning Titah Adedhasar Jiwo Kaoetaman Lan Roso Kamanoengsan, Lan Djadjar Manoenggal Wajibing Patrap Bebrayan Agoeng Adedhasar Endahing Tepo Salira Manembah Ngarsaning Goesti Allah Ingkang Moho Toenggal, Ngrenggo Tjiptaning Koesoema Djati Rila Adedharma Mrih Loehoering Bongso, Agomo, Boedoyo, Lan Sasamining Titahing Gesang Ing Ngalam Donya, Ikoe Lakoening Moekmin Sadjati.." [Wewaler KRT. Hasan Midaryo,1999]

Senin, 22 Maret 2010

Njeng Paman RM. Moh. Isdiyanto HM ing PiyunganI. Bebuka

Sedaya puja lan pamuji syukur kalamun kahaturaken dumateng Ngarsanipun Gusti Alloh Ingkang Moho Tunggal, bilih saking sedaya peparing rahmat agung, nikmatipun endahing Iman Islam ugi Ihsaning Muslim, ugi gelaring rizqi gesang tumrapipun tata lahir bathin kita. Mugi kitha sedaya kaparing kaslametan ageng datan nglampahi jejibahan gesang ing ngalam dunyo dumugi ing ngalam akaherat samangke kanthi jejimat Ridhaning Gusti Allahu Azza Wa Jalla ugi mugi payung Syafa'at Agengipun Guru Sajati kita, Kanjeng Nabi Sayidina Maulana Musthafa Muhammad Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasalam.

Salajengipun, salam takzhim ugi sholawat kitha sami kahaturaken dumatheng ngarsanipun Kanjeng Nabi Sayidina Maulana Musthafa Muhammad Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasalam. Mugi Syafa'atipun Kanjeng Rasulullah dadhos payung agung kaslametan amaliyah gesang kita datan hanetebi kawajiban kaimanan abdining Gusti Allahu Azza Wa Jalla, ugi daya kateguhan kitha datan hanetebi kawajiban amal ibadah ummat Islam nderek syariatipun Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasalam, mugi nenggih drajat agung Mukmin Sajati ingkang kaparing drajat agung Husnul Khatimah ing akhir hayat kitha samangke. Allahumma amiin Insya Allah..

Kanjeng Paman Raden Mas Mohammad Isdiyanto sayektos yoganipun Kanjeng Eyang Kakung Kalasan, Kanjeng Raden Tumenggung Hasan Midaryo lan Kanjeng Eyang Putri Kalasan, Nyai Siti Dariyah ingkang kaping sekawan, utawi putro jaler ingkang paling ageng amargi kadhang wredhanipun pawestri sedaya, injih punika ingkang pambarep Kanjeng Ibu Gedhe RA. Sri Mulyatmi lajeng Njeng Ibu RA. Istiningsih.

Panjenenganipun Kanjeng Paman, punika gadah asma alit "Yanto", mijil wonten ing tlatah Prambanan, Sleman, Ngayogyokarto. Piyambakipun satunggiling putronipun Kanjeng Eyang Kakung Hasan Midaryo Kalasan ingkang anggadahi tumetesing sifat ungguling kasabaran, karilan lan laku prihatinipun Kanjeng Eyang Kakung saha Kanjeng Eyang Putri Kalasan. Piyambakipun ugi kondang Juara Lomba Catur, utawi gladen gitar klasik. Wah, kadhos Om ebiet G. Ade mawon hehe..

Kanjeng Paman Yanto netebi wajib sekolah saking SD dumugi SMP wonten ing Prambanan lan ing Wonosari, rikala semanten Kanjeng Eyang Kakung Hasan Midaryo Kalasan taksih netebi tugasipun dadhos satunggiling Mantri Polisi ing jaman pendudukan Jepang dumugi jaman geger G.30 S/PKI antawis warsa 1966.

Salajengipun, Kanjeng Paman Yanto netebi wajib sekolah SMA ing Kulon Progo rikolo Kanjeng Eyang Hasan Midaryo Kalasan netebi wajib dadhos Penewu utawi Camat ing Kecamatan Lendah, lajeng Camat ing Kecamatan Panjatan ngantos katugasaken pemerintah ing Pemda Kabupaten Kulon Progo ing kuto Wates, lajeng manggen ing Komplek Kejaksaan Negeri Wates ing tlatah Terbah, Kabupaten Kulon Progo. Sakawit Kanjeng Eyang Kakung dadhos Prajaksa ing Ndalem Kepatihan Kraton Ngayogyakarto Hadiningrat salajengipun Paman Yanto nderek Kanjeng Eyang Kakung saha Eyang Putri lenggah ing Ndalem Kalasan.

Ngantos Kanjeng Eyang Kakung pikantuk tugas akhir wonten ing Ndalem Kepatihan dugi pensiun, Kanjeng Paman Yanto ingkang njagi Eyang Kakung ugi Eyang Putri Hasan Midaryo ing Ndalem Hasan Midaryan Kalasan, Candi Sari, Sleman, Ngayogyakarto.

Kanjeng Paman Yanto lan sedaya kadhang sepuhipun sami nderek pindah papan ing pundhi kemawon Eyang Kakung Hasan Midaryo Kalasan pikantuk tugas saking pemerintah, utawi saking Pepundhen Puro Paku Alaman, lan saking Ingkang Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengku Buwono ngkang kaping IX ing Kasultanan Ngayogyokarto Hadiningrat.

Ngantos bakda tamat sekolah SMEA ing Wates, Kanjeng Paman Yanto kapurih nderek kaliyan Kadhang Wredhanipun, injih punika kaluwarga Njeng Ibu RA. Istiningsih ingkang kalenggahanipun wonten ing tlatah Wates, Kulon Progo, Ngayogyakarto.

Ngantos pikantuk jodonipun, pawestri saking tlatah wingking Kraton Solo, Jawa Tengah. Kanjeng Paman Yanto lajeng anggarwa Kanjeng Bibi Siti Sukemi ingkang kapurih taksih wonten sesambetan trah abdi dalem Kraton Solo. Lajeng, Kanjeng Paman Yanto lan Njeng Bibi Siti Sukemi kaparing yoga putri ingkang ayu pasuryanipun, kalajeng kaparing asma RR. Ita Yuni Widayanti.

[1] RR. Ita Yuni Widayanti
Nembe netebi wajib belajar SD ing tlatah Piyungan, Bantul, Ngayogyakarto.

Kanjeng Paman Yanto sakaluwarga punika griya kalenggahanipun wonten ing tlatah Piyungan, Bantul, Ngayogyakarto.

Kanjeng Paman Yanto ugi kapurih kasuwun dadhos Juru Kunci Kaluwarga brayat ageng Trah Kanjeng Eyang Kakung KRT. Hasan Midaryo lan Kanjeng Eyang Putri Nyai RA. Siti Dariyah ing Sasanalaya Wongsopati ing Klero, Sumber Harjo, Prambanan, Sleman, Ngayogyakarto.


II. Sanad Silsilah Trah Saking Bapa


Supadhos pangeling-eling lakunipun sejarah, ugi sinaoso kangge dedhasar wasilah silaturahim sedaya brayat ageng Trah Kanjeng Panembahan Wongsopati ing Klero, dumugi Trah Kyai Karto Dreyan ing tlatah Sumber Harjo Prambanan, tuwin dumugi Trah Kanjeng Eyang KRT. Hasan Midaryo ing Kalasan, Sleman, Ngayogyokarto. Menawi dipun urut malih, bilih Kanjeng Eyang KRT. Hasan Midaryo ing Kalasan kapurih tedhak turun Trah Kanjeng Panembahan Wongsopati ingkang kaping X.

Mugi-mugi, sanad silsilah punika handadhosaken tambahing daya raos rinaketing pasederekan sedaya saderek ing Lampung ugi ing tanah Jawi, dumugi akhir zaman. Trahing kusuma rembesing madu lamun rahmatipun Gusti Allah Ingkang Moho Agung, sanes patrap pamer kadrajatan hananging dhasar kitha nerasaken sadaya pangajabipun para leluhur lan pepundhen ingkang sampun nilaraken amanah suci dumatheng para trah darahipun supadhos saged dadhos brayat ageng Mukmin ingkang sajati. Insya Allah..

Punika sanad silsilahipun Kanjeng Paman Raden Mas Mohammad Isdiyanto Bin Kanjeng Raden Tumenggung Hasan Midaryo ingkang kalenggahanipun wonten ing Bantul 15C, Metro Lampung, kapurih kabadar saking trah darah kanjeng Bapanipun, injih punika :

Raden Mas Mohammad Isdiyanto
Bin
Raden Mas Bagus Ahmad Saniyo
utawi Kanjeng Raden Tumenggung Hasan Midaryo ing Kalasan,
utawi Kanjeng Kyai Wongsopati-X ing Kalasan
[mijil ing Prambanan,1921 lan sedha ing Kalasan,30 Maret 2004 M lajeng sumare ing Sasanalaya Wongsopati Klero Prambanan]
Bin
Kanjeng Kyai Karto Sentono,
utawi Kanjeng Kyai Mpu Wongso Pati-IX ing Klero,
[sedha ing Klero antawis warsa 1965 M lan sumare ing Sasanalaya Wongsopati Klero]
Bin
Kanjeng Kyai Karto Dreyo,
utawi Kanjeng Kyai Mpu Wongso Pati-VIII ing Kentheng
[sedha ing Klero antawis warsa 1943 M lan sumare ing Sasanalaya Wongsopati Klero]
Bin
Kanjeng Kyai Wirono Redjo,
utawi Kanjeng Kyai Mpu Wongso Pati-VII ing Klero,
[sedha ing Klero antawis warsa 1885 M lan sumare ing Sasanalaya Wongsopati Klero]
Bin
Kanjeng Kyai Ageng Djoyo Wirono,
utawi Kanjeng Kyai Ageng Wongso Pati-VI ing Klero,
[sedha ing Klero antawis warsa 1840 lan sumare ing Sasanalaya Wongsopati Klero]
Bin
Kanjeng Kyai Ageng Bongso Wirono,
utawi Kanjeng Kyai Ageng Wongso Pati-V ing Klero,
[sedha ing Klero warsa 1805 M lan sumare ing Sasanalaya Wongsopati Klero]
Bin
Kanjeng Kyai Ageng Suto Wirono
utawi Kanjeng Kyai Ageng Wongsopati-IV ing Klero,
[sedha ing Klero warsa 1775 M lan sumare ing Sasanalaya Wongsopati Klero]
Bin
Kanjeng Kyai Ageng Suto Menggolo,
utawi Kanjeng Kyai Ageng Wongsopati-III ing Klero,
[sedha ing Klero warsa 1740 M lan sumare ing Sasanalaya Wongsopati Klero]
Bin
Kanjeng Panembahan Rekso Pati,
utawi Kanjeng Panembahan Wongso Pati-II ing Klero,
[sedha ing Klero warsa 1709 M lan sumare ing Sasanalaya Wongsopati Klero]
Bin
Kanjeng Panembahan Wongso Pati-I ing Klero,
[sedha ing warsa 1680 M lan sumare ing Sasanalaya Wongsopati Klero]

Bin
Kanjeng Gusti Adipati Toh Pati ing Tulung,
[sedha ing warsa 1645 M lan sumare ing Sasanalaya Tulung]
Bin
Ki Ageng Karang Lo
utawi Raden Mas Prawiro Wongso Kusumo,
[sedha ing warsa 1600 M lan sumare ing Sasanalaya Taji Prambanan]
Bin
Kanjeng Gusti Pangeran Tedjo Kusumo
utawi Kanjeng Panembahan Jogorogo ing Ponorogo,
[sedha ing warsa 1565 M lan sumare ing Sasanalaya Jogorogo Ponorogo]
Bin
Kanjeng Gusti Pangeran Maulana Abdullah Al Idrus
utawi Kanjeng Pangeran Harya Pamungkas Sabrang Lor-II,
[sedha syahid ing ngalogo warsa 1528 M lan sumare ing Pulau Besar Malaka, Selangor, Malaysia]
Bin
Kanjeng Gusti Pangeran Maulana Abdul Qadir Al Idrus
utawi Adipati Unus Sabrang Lor-I,
[mijil ing Japara warsa 1480 lan sedha syahid ing ngalogo warsa 1521, lajeng sumare ing Pulau Besar Malaka, Selangor, Malaysia]
Bin
Kanjeng Gusti Pangeran Mas Maulana Muhammad Yunus Al Idrus
utawi Senopati Arya Sarjawala ing Japara
[ sumare ing Sasanalaya Kadipaten Japara]
Bin
Kanjeng Syaikhuna Maulana Abdul Khaliqul Idrus Al Mukhrawi,
[sumare ing Sasanalaya Kadipaten Japara]
Bin
Abdillah
ilaa
Bani Nabiyullah Adam Khalifatullah fil ardh Allaihis salam
wa ummul bashar Siti Hawa Allaihassalam.


III. Sanad Silsilah Trah Saking Ibu


Salajengipun, punika sanad silsilah Kanjeng Paman Raden Mas Mohammad Isdiyanto saking trah darah Kanjeng Ibunipun, injih punika Kanjeng Eyang Putri Kalasan, ingkang asma Raden Ajeng Siti Dariyah Binti Kyai Wedono Somo Marto utawi Kanjeng Kyai Ageng Somongari.

Raden Mas Mohammad Isdiyanto
Ibni
Raden Ajeng Siti Dariyah
utawi Kanjeng Nyai Tumenggung Hasan Midaryo ing Kalasan,
[mijil ing Somongari, sedha ing Kalasan,29 Maret 2007 lajeng sumare ing Sasanalaya Wongsopati Klero]
Binti
Kanjeng Kyai Wedono Sumo Marto
utawi Kyai Imam Somongari-VII
[mijil ing Somongari warsa 18 Maulud 1888 M, sedha 14 Juni 1968 ing Metro Lampung lajeng kaputer giling ing Sasanalaya Kyai Ageng Somongari]
Bin
Kanjeng Kyai Imam Sumo Citro
utawi Kyai Imam-VI
[Sumare ing Sasanalaya Somongari]
Bin
Kanjeng Kyai Demang Sastro Wongso
utawi Kyai Demang Somongari-V
[Sumare ing Sasanalaya Somongari]
Bin
Kanjeng Kyai Demang Ngaran Wongso Negoro
utawi Kyai Demang Somongari-IV
Sumare ing Pralayan Kademangan Ngaran, Sasanalaya Somongari]
Bin
Kanjeng Kyai Imam Ahmad Darso ing Tanjung Anom
utawi Kyai Imam Somongari-III
[Sumare ing Pralayan Padukuhan Tanjung Anom, Somongari]
Bin
Kanjeng Kyai Imam Purbo Kusumo ing Jolo Sutro
utawi Kyai Imam Somongari-II
[Sumare ing Pralayan Padhepokan Jolo Sutro, Somongari]
Bin
Kanjeng Pangeran Kedhana Kedhini
utawi Kanjeng Pangeran Mas Kusumo As'ngari
utawi Kanjeng Kyai Ageng Somongari-I
[Mijil ing Krathon Ngayogyakarto Hadiningrat, sumare ing Sasanalaya Somongari]

Bin
Kanjeng Kyai Imam Ahmad As'ngari Mentosoro ing Tanjung Anom
[Sumare ing Pralayan Tanjung Anom]
Bin
Kanjeng Gusti Pangeran Mas Abdullah As'ngari Nila Sraba ing Bagelen
[Sumare ing Pralayan Nila Sraba Bagelen]
Bin
Kanjeng Sunan Geseng Maulana Abdurrahman As'ngari ing Jolo Sutro,
[Mijil ing Bagelen, sumare ing Sasanalaya Piyungan Bantul, Ngayogyakarto Hadiningrat]
Bin
Kanjeng Panembahan Maulana Husein As'ngari ing Wono Joyo
[Sedha ing Wono Joyo warsa 1521 M]
Bin
Kanjeng Panembahan Maulana Wahdi As'ngari ing Pajang
[Sumare ing Pralayan Pajang]
Bin
Kanjeng Panembahan Maulana Hasan As'ngari ing Demak
[Sumare ing Pralayan masjid Agung Demak Bintoro]
Bin
Kanjeng Panembahan Maulana Ahmad As'ngari ing Kadilangu Demak
[Sumare ing Sasanalaya Kadilangu Demak]
Bin
Abdillah
ilaa
Bani Nabiyullah Adam Khalifatullah fil ardh Allaihis Salam
wa ummul bashar Siti Hawa Allaiha salam


IV. Panutup

Alhamdulillahi Rabbil 'Alamiin, kanthi sujud syukur lan atur panuwun dumatheng Ngarsanipun Gusti Allahu Azza Wa Jalla, mugi slamet rahayu lahir bathin dunyo dumugi akherat kanthi angajab payung agung Syafa'atipun Kanjeng Rasulullah dumatheng sedaya sanak saderek Brayat Ageng Trah Eyang KRT. Hasan Midaryo Kalasan ing pundhi kemawon, mugi lir saking sedaya rubeda lan sambikolo.

Nyuwun agenging pangapsami saking sedaya Kadhang Sutrisna, bilih menawi taksih kathah khilaf ing tata kirata basa kawulo, utawi kathah klentha-klenthu anggenipun kawulo anggelar isinipun seratan punika. Pramila punika, angajab saged tumuju sampurnaning wedharan tulisan kawulo punika ing samangke?, Salajengipun pramila kasuwun para Kadhang Sutrisna lumantar ing www.trahpanembahanwongsopati.blogspot.com punika kersaha peparing sedekah warta, informasi, data utawi cariyos babad sejarah para leluhur.

Amargi, kawiwit saking pangajab manah kawulo kanthi blog punika bilih saged dadhos sarana hangraketaken maleh raos pasederekan sasama brayat ageng, ugi nerasaken semangat perjuangan para leluhur lan tiyang sepuh kitha, kanthi nguri-uri tilaran sejarah ugi ajaran laku kautaman warisanipun para Pepundhen, khususipun dumatheng para sanak kadhang anem utawi generasi penerus Trah Wongsopaten ingkang dereng lahir. Supadhos mboten kepaten obor sejarah para leluhur lan guyubing raos pasederekan kitha sedaya dumugi akhiring zaman.

Matur sembah nuwun..
Ismu daly

1 komentar:

  1. Assalamualaikum Salam sejahtera untuk kita semua, Sengaja ingin menulis sedikit kesaksian untuk berbagi, barangkali ada teman-teman yang sedang kesulitan masalah keuangan, Awal mula saya mengamalkan Pesugihan Tanpa Tumbal karena usaha saya bangkrut dan saya menanggung hutang sebesar 1.5Milyar saya stres hampir bunuh diri tidak tau harus bagaimana agar bisa melunasi hutang saya, suatu hari saya sedang iseng buka-buka internet dan menemukan website ustad.hakim http://pesugihan-islami88.blogspot.co.id sebenarnya saya ragu-ragu jangan sampai sama dengan yang lainnya tidak ada hasil juga, saya coba konsultasikan dan bertanya meminta petunjuk pesugihan apa yang bagus dan cepat untuk saya, nasehatnya pada saya hanya di suruh YAKIN dan melaksanakan apa yang di sampaikan pak.ustad, Semua petunjuk saya ikuti dan hanya 1 hari Alhamdulilah akhirnya 5Milyar yang saya tunggu-tunggu tidak mengecewakan, yang di janjikan cair keesokan harinya, kini saya sudah melunasi hutang-hutang saya dan saat ini saya sudah memiliki usaha sendiri, setiap kali ada teman saya yang mengeluhkan nasibnya, saya sering menyarankan untuk menghubungi ustad.hakim bawazier di 085210335409 Toh tidak langsung datang ke jawa timur juga bisa, saya sendiri dulu hanya berkonsultasi jarak jauh. Alhamdulillah, hasilnya sama baik, jika ingin seperti saya coba hubungi ustad.hakim bawazier agar di berikan arahan

    BalasHapus