Jujur, Jajar lan Jejer Manembah Gusti Ilahi

Duk Djaman Semono, Kandjeng Edjang Boeyoet Ing Klero nate paring wewarah,".. Djoedjoer Lahir Bathin Berboedi Bowo Leksono Adedhasar Loehoering Agomo, Djedjer Welas Asih Sasamoning Titah Adedhasar Jiwo Kaoetaman Lan Roso Kamanoengsan, Lan Djadjar Manoenggal Wajibing Patrap Bebrayan Agoeng Adedhasar Endahing Tepo Salira Manembah Ngarsaning Goesti Allah Ingkang Moho Toenggal, Ngrenggo Tjiptaning Koesoema Djati Rila Adedharma Mrih Loehoering Bongso, Agomo, Boedoyo, Lan Sasamining Titahing Gesang Ing Ngalam Donya, Ikoe Lakoening Moekmin Sadjati.." [Wewaler KRT. Hasan Midaryo,1999]

Senin, 22 Maret 2010

Trah Darah Kyai Ageng Karang Lo

Kawiwit adedhasar saking Serat "Tjotjog Sedjarah Kraton Surakarta" dene ingkang angimpun injih punika Kanjeng Raden Mas Hadi Pramono.

1. Seh Ibrahim Asmoro
(1) Sunan Ngampel Denta, sumare ing Surabaya

2. Ratu Mas Panggung: kromo oleh R. Patah. Bareng jumeneng nata jejuluk Sultan Bintoro I.
(1) Panembahan Djogorogo

3. Ratu Maspanggung peputro 6, lan Sultan Bintoro I:
(1) R. Suryo, nama Pangeran Adipati Sabranglor. Jumeneng Nata jejuluk Sultan Bintoro II.
(2) R. Songko. Pangeran Adipati Sabrangkulon.
(3) R. Trenggono. Jumeneng Nata jejuluk Sultan Bintoro III utawa kang wekasan, peputro 3:
[1] Ratumas Kalinyamat kagarwo Sunan Prawoto.
[2] Putri maneh kagarwo Sultan Pajang.
[3] Kakung seda naliko isih timur.
[4] Raden Ayu Wulan, nama Ratumas Nyama kromo oleh Panembahan Cirebon.
[5] R. Wongkawa, nama Raden Kanduruwan ana ing Sumenep.
[6] Raden Mas Alit, nama Pangeran Pamekas

4. Pangeran Pamekas peputro 1:
(1) Panembahan Djogorogo

5. Panembahan Djogorogo peputro 1:
(1) Kyai Hugeng Ampuhan, sumare ing deso Wodwaru.

6. Kyai Hugeng Ampuhan peputro 3:
(1) Kyai Hugeng Karanglo Tadji sumare ing Joro.
(2) Nyai Hugeng Karotangan, sumare Pagergunung nurunake tanah Mangkuyudan.
(3) Pangeran Karangayam Pujonggo ing Pajang.

7. Kyai Hugeng Karanglo Taji peputro 8:
(1) Kyai Hugeng Djogomakuto, nama Raden Haryo Tjokronegoro.
(2) Kyai Noyodipo.
(3) Raden Megatsari I.
(4) Hadipati Tohpati.
(5) Kyai Tjutjuk Telon, ya Kyai Hugeng Ragas sumare ing Karangnongko.
(6) Nyai Hugeng Selamarto.
(7) Kyai Tjutjuk Dandang, nama Ngabei Duyandoko.
(8) Putri oleh Pangeran Ronggo Kajiwan putro Sultan Agung.

8. Kyai Hugeng Gagas = Tjutjuk Telon peputro 1:
(1) Kyai Hugeng Tjutjuk Depok sumare ing Kaleben.

9. Kyai Hugeng Tjutjuk Depok peputro 8:
(1) Mas Ayu Megatsari sepuh, kagarwo Raden Megatsari II.
(2) Kyai Hugeng Tjutjuk Singowongso, yo Kyai emang Bauwiseso ing Bera, sumare ing Gunung Ampo.
(3) Kyai Tjutjuk Padurekso.
(4) Kyai Tjutjuk Wirodikoro.
(5) Kyai Tjutjuk Kertinanga (Kerti Nongso).
(6) Kyai Tjutjuk Wirosroyo.
(7) Kyai Tjutjuk Wirosuto.
(8) Nyai Demang Noyowongso ing Palar.

10. Kyai Hugeng Tjutjuk Singowongso peputro 2:
(1) Kyai Kerti Bonat.
(2) Kyai Kertimantjut = Sutowidjoyo sumare ing Tadji.

11. Kyai Kertimantjut = Sutowidjoyo peputro 6:
(1) Putri oleh Pangeran ing Blitar.
(2) Nyai Sutowidjoyo.
(3) Nyai Sumodongso.
(4) Nyai Himbatruno.
(5) Nyai Hembodongso.
(6) Kyai Surotruno.

12. Nyai Sutowidjoyo peputro 3:
(1) Masayu Wirodjombo, nama Nyai Tumenggung Tohbau.
(2) Ngabehi Sumodjoyo.
(3) Kyai Djogoswara, mantri kaparak kiwo ing Surakarta, banjur nama Kyai Tumenggung Wiroredjo, bupati gedong tengen sumare ing makam Haji.

13. Kyai Tumenggung Wiroredjo peputro 11:
(1) Mas Ajeng Madjasanga.
(2) Raden Pandji Surodilogo, ofsir tamtama, banjur nama Raden Tumenggung Pandji Tjokronagara, bupati Panumping.
(3) Kanjeng Ratu Kantjana, karan Kanjeng Ratu Beruk, kagarwo Kanjeng Sinuwun Pakubuwono kaping III peputro [Pakubuwono] kaping IV. Kang bibi kanjeng Ratu Kantjana mau soko tanah Wedi Pagelen.
(4) Raden Tumenggung Prawirodirdjo ing Panaragan.
(5) Raden Tumenggung Pandji Surodilogo, bupati Gedong Tengen kang bibi soko ing Tingkir.
(6) Raden Ngabehi Surodipuro soko buri.
(7) Raden Ayu Surodiningrat soko buri Ponorogo.
(8) Raden Tumenggung Prawirodipuro.
(9) Raden Pandji Djoyolengkoro.
(10) Raden Ayu Wirodimedjo ing Probolinggo.
(11) Raden Bagus Bana = Marbana Kudarumpoko.

14. Raden Marbana Kudarumpoko peputro 1:
(1) Raden Sumorumpoko sumare ing kampung Gondang.

15. Raden Sumorumpoko peputro 6:
(1) Nyai Sutodikromo - Gretan.
(2) Kariyodjenawi.
(3) Nyai Wongsosoetirto.
(4) Nyai Mangoenkawotjo.
(5) Ronggo Reksosajoko.
(6) Nyai Ronggo Resosuwito.

16. Nyai Mangoenkawotjo peputro 8:
(1) R. Sajit Mangunbusana.
(2) Nyai Suharsi Tjitralukita.
(3) Nyai Suliyem Daryahartan
(4) R.Ng Soekarta Mangoenkawotjo.
(5) R. Sukanta Mangoenkawotjo.
(6) R. Soekarsa Mangoenkawotjo.
(7) Nyai Soeharti Mangoenkawotjo.
(8) R. dr. Soeharto Mangoenkawotjo.

Nama Karang Lo ditemukan dalam Babad Tanah Djawi, yaitu saat Kiai Gede Pamanahan (atau Kiai Gede Mataram) melakukan perjalanan ke suatu daerah baru. Dia sempat dijamu oleh Kiai Gede Karang Lo. Kemudian pula Karang Lo mengantarkan rombongan sampai ke Kali Opak. Dan di sana bertemu dengan Sunan Kalijaga. Kemudian Sunan Kali Jaga meramalkan: "Ketahuilah bahwa kelak keturunan Ki Karang Lo akan turut menikmati kemewahan keturunan Pamanahan, tetapi tidak berhak memakai gelar Mas dan Raden, atau menggunakan jempana, atau tandu." (De Graaf, h. 48)

Lima keturunan Karang Lo berikutnya tidak mempunyai nama yang mentereng, tepat seperti ramalan Sunan Kali Jaga, jadi tanpa gelar Mas atau Raden. Juga ada keturunan yang pindah ke garis perempuan. Tetapi akhirnya sampai pada Kiai Tumenggung Wirareja, yang mempunyai sebelas orang anak. Anak ketiga, Kanjeng Ratu Kencana, juga bernama Kanjeng Ratu Beruk, permaisuri Sunan Pakubuwana III dan ibunda Pakubuwana IV. (De Graaf, h. 49)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar